Мисия и цели

Да бъде движеща сила за постигане на устойчив просперитет от организациите в България.
Image

Основни цели към който се стрми БМА

 • Да предоставя непрекъсната подкрепа на българските организации за подобряване на тяхната ефикасност и ефективност, като това трябва да доведе до създаване и по-нататъшно развитие на конкурентни предимства на местните и международните пазари.
 • Да изгради конкурентен български Модел на проспериращия бизнес, който да служи като отправна точка и пътеводител за всички стопански и нестопански организации в България.

Дейности

Дейности
 • Популяризира Модела на проспериращия бизнес на “Европейската фондация за качествен мениджмънт” и подпомага различни по организационната си форма юридически лица, които желаят да го внедрят.
 • Определя носителите на българската Награда за проспериращ бизнес и провежда церемонията по връчването на тази награда.
 • Осъществява различни учебни и научноизследователски програми в областта на икономиката, държавното и стопанското управление, управлението в сферата на образованието и здравеопазването и други обществени и хуманитарни науки.
 • Осъществява национално и международно сътрудничество в областта на икономиката, държавното и стопанското управление, управлението в сферата на образованието и здравеопазването и други обществени и хуманитарни науки.
 • Подпомага участието и инициативите на български обществени и граждански организации и общности, научни учреждения, центрове, академични заведения, университети, училища и граждани в дейността им, свързана с целите на БМА.

Награди за проспериращ бизнес

Наградите за проспериращ бизнес на БМА поощряват и подкрепят тези организации, които са постигнали високи резултати по отношение на система от критерии (Модел на проспериращия бизнес), която понастоящем все по-широко се използва в Европа и други континенти

Независимо дали една организация току-що е осъзнала нуждата от подобрения или вече е постигнала завидна ефективност и ефикасност в дейността си, наградите за проспериращ бизнес предлагат стриктна система за оценка на настоящите Ви организацииони способности.

Наградите за проспериращ бизнес имат три цели:

 • Да подпомагат организациите в подобряване на дейностите им.
 • Да идентифицират ролеви модели, които да демонстрират постиженията им.
 • Да отдадат заслуженото признание на тези, които са показали изключителни способности и постижения в управлението на своите организации.

Наградите се връчват веднъж годишно на организации, които предварително са оценени от експерти на БМА и специално формирана за целта комисия е потвърдила, че те са най-добрите в страната. Петте категории, в които може да бъде получена награда за просперитет, са съответно:

 • Корпоративен бизнес.
 • Здравни заведения.
 • Образователни заведения.
 • Публичен сектор.
 • Малък и среден бизнес.

Значителното обществено внимание, както и увеличените възможности за рекламни и промоционални кампании ще донесат на организациите, удостоени с наградите на БМА, нови клиенти, повече лоялни клиенти и признание и гордост за техните служителите.

Обучения

 • Качество на услугите.
 • Измерване и подобряване на организационните процеси.
 • Корпоративна социална отговорност.
 • Проспериращ бизнес чрез ефективно управление на знанията.
 • Ефективно управление на иновациите.

Членство

В Българска мениджмънт асоциация могат да членуват стопански субекти, юридически лица с нестопанска цел и други организации дейности на територията на България.

Всеки член може да ползва ресурсите на БМА, включително:

1. Получава анализи и друга информация за състоянието на отрасъла, в който функционира.
2. Получава безплатна консултация по въпроси свързани с управлението на организацията.
3. Получава информация за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейския съюз и държавния бюджет.
4. Получава отстъпки при ползване на консултации или участие в организирани от БМА мероприятия.

Ако желаете да станете член на Българска мениджмънт асоциация,

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БЪЛГАРСКА МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ

1. Изготвяне на документи и регистрация на дружества.
2. Изготвяне на специфични договори във външно -икономическите отношения.
3. Подпомагане за реализация на взаимноизгоден стокообмен.
4. Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар.
5. Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната.
6. Изготвяне на бизнес-планове и проекти
7. Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал.
8. Анализи и експертизи за обновяване на съществуващи производства.
9. Консултации по приложението на търговския и митнически режим.
10. Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите.
11. Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица.
12. Консултации по правни, валутно-финансови, банкови, застрахователни и други въпроси.
13. Обслужване на фирмите при осъществяване на външно-търговската дейност.

За контакти

Българска мениджмънт асоциация
Тел: +359 877 628768
Факс: +1-213-867-2410, № 20 4040 4040
Ел. поща: info@bgma.eu
www.bgma.eu
Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура