настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Партньорства и ресурси

1.1. Какво имаме предвид под партньорства ?
Ние определяме партньорството като "работни взаимоотношения между две или повече страни, които създават добавена стойност за клиента". Партньорство могат да бъде образувано и с други страни, клиенти, обществото, ключови доставчици, образователни институции или неправителствени организации (НПО).

Отличителните организации планират и управляват външните партньорства, доставчиците и вътрешните си ресурси с цел да подпомагат стратегията си и политиката си и ефективното функциониране на процесите. Те гарантират, че те управляват ефективно тяхната среда и въздействието върху обществото.

1.2. Как да взема решение кой би бил добър партньор и доставчик за мен ?
Отличителните организации сегментират и диференцират партньорите и доставчиците в съответствие със стратегията на организацията, както и възприемат подходящи политики и процеси за ефективното им управление. Те изграждат устойчиви отношения с партньори и доставчици, базирани на взаимно доверие, уважение и откритост.

1.3. Ами относно моите настоящите доставчици ? Къде се вписват те ?
Концепцията за партньорства надхвърля традиционните отношения между клиент / доставчик, но "нормалните" доставчици все още имат своето място и роля.

Всъщност, една добра стартова позиция, от която да започнете да мислите за стратегия за партньорство, е да започнете с вашите доставчици. Разгледайте вашата верига за доставки, какво ви казва правилото на Парето (80/20)? Които 20% от вашите доставчици осигуряват 80% от вашите части, компоненти или поддръжка на софтуера за вашето производство? Какви могат да бъдат ползите от едни по-задълбочени отношения с някои или всички от тази 20% ?

Няма съмнение, че тенденцията през последните години е да се намали база от доставчици на дадена организацията. С тези, които успяват да оцелеят, връзката става по-здрава, и наистина, в много организации има примери на доставчиците, които стават партньори с един от своите клиенти.

1.4. Какви са ползите ?
Целта на влизането в партньорство е да се осигури на организацията някаква добавена стойност, която тя не може да постигне по друг начин срещу наличните разход на време, пари и материали. Типични ползи могат да включват една, няколко или всички от следните: Намаляване на времето за достъп до пазара, Първи на пазара с нова технология и Намаляване на разходите.

Управление на финансите, за да се осигури устойчив успех.

Каквито и да са източниците, отличителната организация разполага със системи, които й помагат да финансира амбициите си, и също толкова важно, да управлява финансовите си ресурси в подкрепа на ежедневните си операции, включително финансиране на дейности за подобрения.

Всички организации трябва да бъдат наясно какви са техните най-важните финансови параметри за изпълнение: паричните потоци и оборота, например. Можете също така да сте наясно и с други мерки, които са важни за вашата организация, имайки предвид характера на вашия бизнес. Използването на инструменти, като например управление на риска, дисконтирани парични потоци (DCF), анализ на чувствителността, вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), анализ на разходите и ползите, икономическа добавяне на стойност (EVA) и остойностяване на базата на дейностите (ABC), може да помогне на организацията ви за по-добро управление на финансовите си възможности.

Концепцията за делегиране на финансов контрол е обща тема, която се споделя от отличителните организации, а също така, развитието на финансовия контрол е свързано с атестирането на индивидуалните дейности.

Има различни критерии за планиране на бъдещето и за вземане на решение дали дадена инвестиция е правилна, например: оценка на разходите, капиталовите разходи, предимства за клиента и оценка на крайните срокове. Отличителните организации осигуряват високи нива на доверие от страна на заинтересованите страни чрез гарантиране, че финансовите рискове са идентифицирани и адекватно управлявани.

Един от основните принципи на Модела за просперитет на EFQM е концепцията за оценка и преглед. Моделът е динамична рамка, а не статичен, и той изисква, независимо от това колко добри смятате, че може да бъдете, винаги да търсите начини за подобрение.

Управлението на сгради, оборудване и материали по устойчив начин.

Оставяйки на страна въпроса за вашите хора, вие трябва да знаете с какви ключови активи разполагате, как да ги сегментирате и какъв процентът от капитала ви е заделен за дълготрайни активи.

Можем да използваме различни инструменти, за да помогнем да увеличим активите, някои от които са следните, които най-често се използват в производствена среда:

- Точно на време (JIT): това е методология за увеличаване на производителността, намаляване на времето за предвижване на инвентара от един етап до друг и времето за пускане на пазара.
- Обща поддръжка на производството (TPM): Необходим е превантивен подход за увеличаване на потенциалното производство от вашето оборудване чрез създаване на условия за перфектен процес на продуктивност (нулеви загуби, нулеви дефекти, нула аварии ...).
- Философията 5S: фокусира върху ефективна организация на работното място и стандартизирани процедури за работа. 5S опростява работната среда, намаляват отпадъците и дейност без добавена стойност, като същевременно се подобряват ефикасността на качеството и безопасността.

Едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени съвременните организации, е да се определи как да се извлече повече, от ресурсите които използва, отколкото може би в момента се постига, като в същото време има предвид, че трябва да спазва своята отговорност да бъде добър корпоративен гражданин, да свежда до минимум вредите, които в момента причинява на околната среда (и да управляват някакви нежелани ефекти). Все по-голям брой организации възприемат стандарта ISO 14000, за да им помогне да съумеят да контролират тази област. Този стандарт не уточнява нива на въздействие върху околната среда и не е предназначен за конкретна стопанска дейност. Вместо това, той предлага рамка за цялостен стратегически подход към вашите политики, планове и действия. Втора рамка Схемата за е еко-управление и одит (EMAS). Общата цел на тази инициатива на Европейската комисия е да насърчава непрекъснатото подобряване на околната среда и осигуряване на съответната информация към обществеността.

Управление на технологиите в подкрепа на изпълнението на стратегията.

Организациите, които се стремят към съвършенство, признават потенциала за въздействие, който имат технологиите, възприемат новите технологии и ги използват, за да са водещи в играта. Те включват хора и други заинтересовани страни в разработването и внедряването на нови технологии, за да максимизират генерираните ползи. Те използват технологията, за да подкрепят иновациите и творчеството.

Управление на информацията и знанията в подкрепа на ефективното вземане на решения.

Отличителните организации разполагат с процеси, които им помагат да управляват планините от данни, информация и знания за най-добрия ефект. Те знаят какво е важно, защо е важно и кой има нужда да има достъп до това.

- Данните са първичните факти, които сами по себе си не предлагат прозрение.
- Информацията е данни с контекст и перспектива.
- Знанието е разделено само по себе си на две. Изричното знание е това, което може да се предава чрез формални, систематични процеси. Докато мълчаливото знания, кое е лично, специфично в контекста и не е лесно да бъде формулирано или формализирано. То се основава на опита, инстинкта и интуицията.

Концепцията за правилните хора, които имат точната информация в точното време, на точното място и в правилната форма се простира отвъд вашите хора. Тя може да се прилага по един и същ начин за вашите партньори, доставчици и клиенти. Отличителните организации използват данни и информация в текущото изпълнение и възможностите на процесите, за да определят възможностите за, и да генерират, иновации.

Сега, да се върнем към концепцията за управление на знанието, което една организация притежава, предизвикателството е да бъдат управлявани и двете – мълчаливият и изричният вид знание по интегриран и последователен начин, който е свързан с общите планове за бъдещето на организацията. Как може една организация най-добре да управлява своето изрично знание и също така, как може да улеснява и управлява прехвърлянето на негласното знание към изричното, за да подкрепя концепцията си за организационно обучение? Най-големият фактор е ангажиментът на вашите хора да се развиват от култура, където "знанието е сила", където, ако аз ти кажа това, което аз знам, бих загубил властта си, към култура на "ако ти кажа това, което знам, аз ще бъда оценен , признат и възнаграден. "

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура