настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Лидерство

Какво е лидерството ?

1.1. Преглед
В класическия случай за добър бизнес лидер се подразбира човек, който режисира и контролира всички аспекти на поверената му стопанска дейност. Той управлява посредством йерархията на управление при положение, че неговата организация има добре дефинирана и правилно структурирана йерархична система. Този тип Лидер преобладаваше и беше успешен модел на подражание през по-голямата част на 20-ти век. Но днес бизнесът не разполага с лукса на стабилната икономическа среда, а е изправен пред все по-чести и големи промени в поведението на пазарите, клиентите и пред появата на нови технологии.

Основната дейност на много бизнеси е по постоянна заплаха от новодошли на пазара играчи с различна парадигма.

В днешно време организациите не могат да си позволят да зависят от ръководството на едно лице или от малък на брой елитни висши ръководители, тъй като те нямат възможност сами да отговорят и да посрещнат така многобройните предизвикателства. Необходимо е мениджърите да впрегнат идеите, уменията, енергията и ентусиазма на целия си екип, за да успеят. От 1980 г. насам концепцията за лидерство и практическото й приложение непрекъснато се развива, се цел да отговори на новите предизвикателства.

1.2. Кои са лидерите ?
Не само главните изпълнителни директори, директорите на компании и мениджърите са лидери. За да се постигне гъвкавост и своевременна реакция на въздействието на външните фактори в бизнеса, овластяването в една организация трябва да бъде каскадно. Ние ще използваме термина "Лидер", за да представим всеки, който допринася за управлението и процеса на промяна в организацията и вие трябва да прецените кои са всъщност тези хора във вашата организация.

1.3. Какво правят лидерите ?
Лидерът не е непременно мениджъра, въпреки че той или тя може да е на тази позиция. Тя/той обаче е фокусиран върху това целите да бъдат постигнати чрез хората.

Повечето лидери имат ясна визия и са добри в комуникирането й. Те определено са агенти на промяната и могат да вдъхновяват и мотивират. Освен това, те са модели за подражание за почтеност, социална отговорност и етично поведение, както вътрешно, така и чрез своите външни изяви, което гарантира, че техните хора ще приемат най-високите стандарти на етично поведение.

Как прилагате Лидерството в практиката ?

2.1. Създаване на визия и мисия
Една от първите стъпки, които лидерите в една организация трябва да предприемат, е да се определи защо организацията съществува и какво иска да постигне. Ако лидерите не изяснят и не комуникират визията и мисията, в организацията може бъдат възприети грешни такива.

За да определите точно вашата визия и мисия трябва да вземете под внимание вашите клиенти и партньори, а както и обстановката/средата, в която работите. Вие също трябва да включите лидерския си екип в процеса на развитие на визията и мисията, така че те да се чувстват като собственици на този процес и да бъдат отдадени на това да постигнат успех в осъществяването им.

2.2. Внедрете ценностна система
Визията и мисията имат нужда да бъдат подхранвани и подкрепяни от средата във вашата организация. Ценностите, в които вярвате, и културата във вашата организация играят важна част от плана ви за постигане на вашите цели.

2.3. Комуникация, комуникация, комуникация
Комуникацията с вашите хора с цел да подкрепите визията, мисията и организационната култура е необходима за да гарантира, че организацията работи като едно цяло.

  • Комуникирането на политиките и стратегията е необхдоимо , за да се уверите, че всички се движат в една същата посока.
  • Комуникацията е необходима, за да разбирате и да продавате по-успешно на клиентите си.
  • Комуникията е необходима , за да разбирате и преговаряте по-успешно с вашите доставчици.
  • Комуникацията с други заинтересовани от вашия бизнес страни е необходима, за да се поддържа доверието им във вашата организация и те да се чувстват ангажирани с нея. Трябва да знаете кои са различни външни заинтересовани от бизнеса ви групи и да разработите подходи за да ги разбирате, предвиждате техните реакции и отговаряте на техните различни потребности и очаквания.

Добрата комуникация е двустранен процес. Като лидер, ваша е ролята да комуникирате правилните неща, да изпращате ясното послание, което да е смислено и да е в контекста. Важно е да се обърне внимание не само на думите, но също така и на тона и израза на лицето и тялото ви. Освен това, комуникацията трябва да бъде осъществена в точния момент и трябва да знаете коя е вашата целева аудитория.

Проучвания на нагласите на персонала са показали, че лошата комуникация от страна на лидерите е един от най-честите причини за недоволство. Така че е важно да правите това по правилни начин. Но за да комуникират ефективно, трябва да разбирате тези, с които комуникирате и да изберете най-подходящия начин за комуникация.

2.4. Действайте като "агенти на промяната"
За да просперирате, вашата организация ще трябва да се промени. Нещо повече, ще трябва да създадете култура, която да приема и да приветства промяната.

Но промяната е нещо неудобно. Тя отмива познатите рутини. Тя провокира вашите предразсъдъци. Тя ви принуждава да се учите. Като цяло, хората не харесват и се противопоставят на промяната.

Като лидер, вие трябва да сте фигурата подпомагаща процес и катализатор на процеса на промяна. Първото препятствие – това сте самия вие. Вие ще трябва да се промените и да приветствате промяната, за да помогнете на другите да се променят. В това, ако не в нещо друго, вие ще трябва да сте водача и да бъдете модела за подражание за другите. Вие трябва да сте в състояние да разбирате вътрешните и външните движещи сили, които движат процеса на промяна в организацията ви.

Няма универсална рецепта за успех, а само идеи, които включват:

  • Направете нещо символично по отношение на организационната култура, например: проучете дали не можете да въведете политика на отворените врати, овластете служителите си.
  • Направете някакви промени по отношение на структурата в организацията, например: направете офисите от отворен тип, предекорирайте.
  • Включете всички: поискайте тяхното мнение относно промените, включете всички в процеса на определяне на вашите визия и мисия.
  • Направете нещо по-фундаментално, например: преструктурирайте вашата организация на базата на процесите, а не на базата на функците, направете си самооценка.

Ще е необходимо да сте енергичен, ентусиазиран, вдъхновяващ и мотивиращ, за да успеете да осъществите тези промени. Ще трябва да подкрепяте и насочвате вашите хора в процеса на промените. Ще демонстрирате своята способност да учите бързо и да реагирате своевременно при новите начини на работа. Ще ви трябва също така търпение. Промените не се случват за една нощ, хора ще трябва да преминат през цикъла на промяната.

Как правите преглед и подобрявате лидерството?

3.1. Техники за преглед на процесите
Има няколко техники, които могат да ви помогнат да мерите дейностите си. Можете да използвате "Проучвания за мнението на служителите и клиентите ви", "Оценка на 360 ⁰" или "Самооценка".

3.2. Как да направите подобрения
Като използвате една или повече от горепосочените техники, вие ще разполагате със списък на онези области, които се нуждаят от подобрение. Също така ще сте измерили, кои области са най-спешните за решаване. Това е моментът, в който да включите в процеса вашите колеги и да постигнете съгласие за плана за действие с цел постигане на подобрения.

Ако все още сте в началото на пътя си към постигането на просперитет, чрез измерването може да генерирате идеи как да започнете подобрението. Но освен този има и много други източници за идеи и обучение.

Друг източник на информация може да би ще ви е по-малко познат - Бенчмаркинг. Това включва сравняване на вашата организация с други и идентифициране на ноу-хау и добри практики, които бихте могли да използвате.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура