настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Награда за просперитет на ЕФКМ 2012

Целите на наградата за просепритет на ЕФКМ са да идебтифицира най-добре рботещите европейски организации, независимо от това дали са частни, публични или нестопански организации. Тази награда определя лидерите в съответните индустрии, които имат безупречна история на успешно трансформиране на стратегията в практи1еки дейности и в непрекъснатото подобрение на дейността на организацията.

Предишни кандидати са определяли Наградата за просперитет на ЕФКМ като „да играеш в Шампионската лига”, тъй като това учстие е съпроводено с един от най-стриктните процеси на оценка. За дабъдат определени финалистите, екип от 4 до 8 мениджъри със значителен международен опит, прекарват една седмица на място предприятието на кандидата, или средно около 500 часа за един кандидат, като преглеждат документация, провеждат интервюта и анализират дадената прганизация по модела на Просперитет на ЕФКМ. Заключенията на екипа от оценители след това биват представени пред независимо жури, което определя нивото на просперитет, което да бъде отсъдено за всеки един финалист.

Жури
Журите за определяне на финалистите се състои от група от хора, които имат голямо влияние в света на бизнеса, публичните услуги и академичната общност. Тяхната роля е да определят кой имежду най-добрите организации в Европа е ролевият модел, който да може да накара другите организации да му подражават и да се учат от него. Също така те трябва да определят кои лидери на организации от публичния и частния сектор трябва да бъдат поощрени като получат голямото признание на ЕФКМ – Наградата за просперитет. Те ще имат възможност да обменят мнението си относно това как бизнес и публични стратегии на обслужването се прилагат в Европа с техните колеги от висшия ешелон от европейски лидери от света на индустрията, политиката и културата. Още повече те ще споделят как избират своите ролеви модели, които да оказват влияние върху стратегическите насоки в бъдеще. Членоветена журито създават запознанства с организации и хора, от които се очаква да определят икономическата ситуация в Европа, и в целия свят, през следващите няколко години.

Организатор
ЕФКМ е глобална нестопаснка организация – фондация на членска основа. С повече от 500 членове покриваща повече от 55 страни и 50 индустрии, тя предлага уникална платформа, която дава възможност на организациите да се учат една от друга и да подобряват своята дейност. ЕФКМ е организаторът на Наградите за просперитет и пазител на Модела за просперитет на ЕФКМ. Моделът помага на над 30 000 организации по целия свят в техния устрем към устойчив Просперитет.

Членовете на ЕФКМ споделят една обща цел: стремежът към просперитет. Моделът за просперитет на ЕФКМ предлага обща рамка и език, които дават възможност за ефективен обмен на информация между организациите.

Оценители
През март 2011 г. 135 оценители от 27 страни се събрайа в Брюксел, за да дадат началото на оценките за Наградите за просперитет за 2011 г. Тези хора бяха от разнообразни по вида си организации, от частния и публичния сектори, от малки и средни предприятия до глобални мултинационални компании. Те също така носиха със себе си широк спектър от опит и умения, които те споделиха със своит екипи. Оценители не са просто „експерти по бизнес просперитет”, а са специалист с различен опит и от рзлични звена на бизнеса, от човешки ресурси до информационни технилогии, от финанси до мениджмънт на веригите за доставки. И това разнообразие е всъщност това, което носи ползите не само за кандидатите посредством предоставените анализи и заключения по напрваените оценки, но и за самите оценители.

Информация за кандидатстването
Обща информация

Организациите, кандидатстващи за Наградите за просперитет ще бъдат посетени през м. май 2012 от екип от оценители, които ще анализират резултатите и ше интервюират хора от всики нива на вашата организация. След оценката журите ше изготви списък с организации за финалист, който ще бъде базиран на изготвените от оценителите доклади. Финалистите са организации, които са демоснтрирали високо ниво на развитие и ефективно изпълнение на стратегиите си. Сред Финалистите журите избира Носители на наградите Носителите на наградите са ролеви модели в поне една от фундаменталните концепции на Просперитет. За да спечели Наградата за прсперитет на ЕФКМ дадената организация трябва да може да демоснтрира, че нейната дейност не само е по-успешна от тази на техните колеги, но и че тем омгат да поддържат това ниво за в бъдеще.

Фундаменталните концепции за Просперитет:

  • Лидерство чрез Визия, вдъхновение и интегритет.
  • Добавяне на ценност за Клиента.
  • Управление на процесите.
  • Успявайки чрез хората.
  • Подхранване на творчеството и иновавативността.
  • Изграждане на партньорства.
  • Поемане на отговорност за устойчиво бъдеще.
  • Постигане на балансирани резултати.

Моделът на Просперитет на ЕФКМ

Image

Кой може да кандидатства ?
Само членове на ЕФКМ могат да кандидатстват за Наградата за просперитет. За да кандидатествате за членство, моля, свържете се с нас. Съшо така, имайте в предвид, че кандидатите трябва да натрупат минимум 5000 точки преди да могат да се включат в процеса за награждаване.
Наградите са отворени за кандидатстване от всяка евроейска организация с високи резултати.

Как да кандидатствам ?
Моля, изтеглете апликационната форма он-лайн: и я върнете преди 30 ноември 2012 г. Заедо с това трябва да върнете и файла със списъка с изисквания, който съдържа основна информация и основни резултати за вашата организация. На соновата на файла със списъка с изисквания, ЕФКМ дава на кандидатите за наградатадо 5000 точки.
Втората стъпка е да полълните вашите документи за кандидатстване, като основното е да предоставите карта за оценка, който документ се състои от 75 страници. Крайната дата за предоставяне на апликационните документи е 31 януари 2013 г.

Кога се състои церемонията за връчване на наградите ?
Церемонията за връчване на наградите на ЕФКМ традиционно се провежда през първия ден на форума на ЕФКМ, който представлява годишна тематична конференция, на която екпертите обменят опит и разширяват професионалната си мрежа от контакти. Годините награди за 2012 година ще бъдат връчени в Генвал, Брюксле, на 8 октомври 2012 г.

За контакти:
Samuli Pruikkonen
Avenue des Olympiades, 2
1140 Evere, Brussels
+32 2 775 3511

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура