настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Стратегия

Откъде знаете кои са заинтересованите от вашия бизнес страни и какви са техните очаквания от вашата организация ?

Никоя организация не работи във вакуум. Тя непрекъснато взаимодейства с други заинтересовани от дейността й страни, някои са добре дошли, други може би не съвсем !

Това групиране на организации, с които си взаимодействате, често се описва като вашия набор от заинтересовани от бизнеса ви страни. Всяка организация е уникална и не съществува един, всеобхващащ списък, който да обхваща всички заинтересованите страни от даден бизнес.
Въпреки това, съществуват някои общи групирания, които се относими към всички бизнеси:

  • Вашите клиенти.
  • Вашите хора
  • Вашите партньори и доставчици.
  • Обществото, в което работите (външни показатели, икономически, пазарни и социални тенденции, ...)
  • Тези, които имат интерес от финансовите резултати на вашата организация, било то акционери, обществения сектор, бюджетните разпоредители или попечителите например.

Когато планира бъдещето си, всяка организация трябва да има стратегия, която в контекста на нейната мисия, е фокусирана върху заинтересованите от дейността й страни. Така че, Стратегията се базира на разбирането на нуждите и очакванията на заинтересованите страни и на външната среда, както и на разбирането на вътрешните процеси и възможности. Отговорност на организацията е да гарантира икономическа, социална и екологична устойчивост.

След като идентифициратe кои са заинтересованите от вашия бизнес страни, следващото предизвикателство е да се създадат механизми и процеси, които ще ви позволи да идентифицират своите настоящи и бъдещи нужди и очаквания.

На най-ниското ниво, събирайки тази информация ще ви помогне да сте информирани за процеса и да знаете кога да Започнете, да Спрете и да Продължите.

Съществува широк спектър от инструменти и техники, които една организация може да използва, за да определи настоящите и бъдещите нужди на заинтересованите страни, като например: проучвания, фокус групи, създаване на сценарии, бенчмаркинг и SWOT анализ (предимства, недостатъци, възможности и заплахи) .

Проспериращите организации си поставят ясни цели и задачи за подобрение и усъвършенстват своята стратегия в съответствие с иновационните постижения.

Каква информация, от какви източници, използвате за да бъдете информирани за посоката, която да следвате в бъдеще?

Модела за просперитет на ЕФКМ, със своя фокус върху отношението на мениджмънта към заинтересованите страни, може да помогне на организацията да се концентрира върху няколкото жизнено важни парчета информация, отколкото да рискува да затъне в множество от данни.

Няма друго място, на което това да е по-добре изразено, от ясната връзка между това как организацията може да използва резултатите от дейността си при планиране на посоката си за развитие за в бъдеще. Знаейки какво е вашето ниво на изпълнение в настоящия момент, как то може да бъде сравнено с сивото на изпълнение в миналото, как то може да бъде сравнено с това на вашите конкуренти и с най-добрите на пазара, е изключително мощен довод при всеки дебат за бъдещето на вашата организация.

Как изготвяте, правите преглед и актуализирате вашите планове за бъдещето ?

Който се занимава с изготвянето на вашите планове за бъдещето (в зависимост от развитието на бъдещите ви планове (в големината на вашата организация) е длъжен, на този етап, да трансформира събраната информация от заинтересованите страни и от други източници в смислена стратегия за бъдещето на организацията.

Стратегическият план трябва да включва информация за това, какво се очаква да бъде постигнато, необходимите ресурси за изпълнението, времеви период за постигане на целта, основните процеси, от които зависи постигането на целта, яснота относно собствеността на специфичните компоненти на стратегията и очакваните цена и ползи.

Балансираната карта за оценка е полезен инструмент, който може да ви е в помощ да доразвиете стратегията си, подкрепяйки хората, които вземат решения, да имат цялостен поглед върху бизнеса и да могат да вземат под внимание гледните точки на всички заинтересовани страни.

Как да внедрите вашите планове за бъдещето в цялата организация ?

След като е определила посоката на развитието си в бъдеще и желаното крайно състояние, една организация трябва да разполага с начин, по който да постигне това състояние. Организациите с добри практики постигат това като възприемат поглед върху средата като вид управление на процес, а не като традиционния подход базиран върху вземане на отношение на базата на функциите. Първото нещо, което правят организациите е да създадат основните си процеси. В най-общия случай това са процесите, които доставят ценност на външните клиенти на организацията и на другите идентифицирани заинтересовани страни. Тези организации постигат споразумение относно жизненоважните съставки, които са необходими за гарантиране успеха на всеки един от тези ключови процеси. Тези жизнено важни съставки най-често са наричани критичните фактори за успех.

Организациите с добри практики създават рамката за управление на ключовите процеси. Тази рамка трябва да бъде подлагана на регулярен преглед, за да се гарантира, че тя все още „е актуална за постигане на поставените цели”. Като се имат в предвид спецификите на всеки отделен сектор, обикновено очакванията са рамката да бъде преглеждана поне веднъж годишно посредством процес, който да включва висшия мениджмънт, собствениците на процеси и други, които разполагат с познания за различните видове процеси.

Как вашите планове за бъдещето биват комуникирани и прилагани ?

След като сте определили посоката за бъдещо развитие на вашата организация, което трябва да е направено на базата на Като определи бъдещата посока, въз основа на фокусиран подход на заинтересованите страни, и идентифицира ключовите процеси и критичните фактори за успех, следващото предизвикателство е да подсигурите всички да разбират коя е посоката, какви са причините за това, и каква роля всеки ще играе за в бъдеще.

Комуникирането на плановете за в бъдеще са важен фактор за успеха и организациите, които работят с добри практики са установили, че не е достатъчно например просто да изпратите един и-мейл до всеки или да пуснете по пощата писмо до домашния адрес на всеки служител.

В организациите, които работят с добри практики, комуникирането на плановете за бъдещето се подразбира като процес в три посоки: от горе надолу, отдолу на горе, и встрани.
- Каналът отдолу нагоре дава на мениджърите възможност да тестват степента на разбиране и ангажираност от служителите.
- Каналът страни помага да се намали риска от това един или повече отдели или екипи да поемат отговорности, за които не са подготвени.

Организациите, които работят с добри практики, използват редица инструменти и техники, които им помогнат да комуникират плановете си за бъдещето. В същото време те представят плановете по уместен и смислен начин за служителите като ги преоформят съдържанието им в специфични цели, свързани със задачите, които индивидите и екипите изпълняват. Важно е хората да бъдат държани в течение, за да може да се максимизира техния принос. Стратегията също трябва да бъде комуникирана със заинтересованите страни.

Вероятно трите най-широко използваните инструменти и техники в момента за преоформяне на плановете в групирани по важност цели по начин, който да ги свързва и интегрира, са:

  • Балансирана карта за оценка.
  • Дъска за писане.
  • Хошин планиране.

Ето че стратегията е прилагана по систематичен начин с цел да се постигне желания набор от резултати, като се балансират краткосрочните и дългосрочни цели.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура