настоящият материал е превод на материали на Европейската фондация за качествен мениджмънт,
източник: My first step with EFQM Model 2010

Резултати по отношение на хората

Защо Резултатите по отношение на хората са важни ?

Мотивираните и удовлетворени Хората са от съществено значение за успеха, тъй като те са ресурса, който отличава вашата организация. Хората дават вдъхновение, творчество, визия и мотивация, които поддържат организацията жива. Те осигуряват уменията и компетенциите, които са необходими, за да работи една организация. И разбира се, те осигуряват труда, който произвежда стоките и услугите, които организацията доставя. Те са големия, и много хора ще кажат, най-важният ресурс, който една организация има.

Хората, които не получават удовлетворение от работата (мотивация, ентусиазъм, ангажираност), не са толкова продуктивни, колкото биха могли да бъдат. Те няма да предоставят на вашите клиенти най-доброто обслужване, те няма да се притесняват ако допускат грешки, те няма да бъдат иновативни и няма да оптимизират използването на ресурсите.

За да бъдат хората удовлетворени от работата си и мотивирани да дадат най-доброто от себе си, те трябва да бъдат убедени, че организацията действа в техен интерес, предоставя им съоръженията, инструментите и техниките, за да си вършат работата правилно и е загрижена за развитие на кариерата им както в краткосрочен, така и чрез дългосрочен план. Хората също са загрижени как тяхната организация се възприема от външния свят. Те осъзнават, че в дългосрочен план, този начин на възприемане гарантира обезпечена и възнаградена заетост.

Вие трябва да знаете как хората ви се чувстват, държат и изпълняват задълженията си във вашата организация. Това ви дава основание за увеличаване на производителността, за решаването на проблеми, да празнувате постиженията. Знаейки Резултатите по отношение на вашите хора, с цел да бъдете в състояние да въздействате върху тях, е съществена част от начина на изпълнение на стратегията ви.

Започвайте с тези, които са подпомагащи.

Резултатите по отношение на Хора са повлияни от това как управлявате хора си, как прилагате стратегията си и как управлявате процесите си. Всички тези фактори, които са в групата на подпомагащите фактори от Модела за просперитет на ЕФКМ, ще оказват силно влияние върху това как хората чувстват когато работят за вашата организация. Резултатите по отношение на Хората са много важен инструмент за разбиране къде и как да се подобри управлението на хората.

Как се измерват и докладват резултатите по отношение на Хората ?

2.1. Изборът на подходящи измервания
Има много различни замервания, които можете да използвате, за да добиете представа какво мислят вашите Хората, но първо трябва да помислите кои са основните движещи фактори, които мотивират и носят удовлетворение на хората ви (Йерархия на потребностите на Маслоу).

Хората са мотивирани да задоволят нуждите от по-ниските нива, преди да могат да се придвижат към по-високите нива. В рамките на всяка потребност обаче, всеки има различни специфични желания. Така че, за да разберете хората си и фокуса на тяхната мотивация, трябва да разберете как те действат и как те се възприемат в рамките на йерархията от "необходимости". Също така трябва да разберете спецификата на това, което те искат. Замервания, които ви дават възможност да направите това са най-полезни, като също ви дават възможност да определите как да подобрите Резултатите по отношение на хората ви.

Рамките на модела за съвършенство на EFQM, са идентифицирани две категории мерки:

  • Мерки за възприятията: те са относно как хората възприемат организацията.
  • Мерки за изпълнението: те са вътрешни за организацията и се използват за наблюдение, разбиране, прогнозиране и подобряване на работата на хората на организацията и да прогнозират как те ще възприемат организацията.

2.2. Мерки за възприятията.
Мерките за възприятията изследват как хората чувстват себе си, работата която извършват и организацията. Това са субективни мерки, но следва да се третират сериозно, тъй като те ви предоставят много полезна информация за здравината на отношенията между организацията и нейните хора. Тъй като тези мерки са съсредоточени върху ефекта от това, което вече се е случило, те понякога се наричат индикатори пост-фактум.

Възприятията на хората относно организацията могат да бъдат измерени чрез оценка на два основни фактора: мотивацията им и тяхната удовлетвореност.

Важно е да се разбере, че въпреки мотивацията и удовлетвореността са свързани помежду си, те всъщност оказват много различни последици. Човек, който е доволен от условията и реда на неговата работа може да бъде удовлетворен, но не непременно мотивиран. Някой, който е съгласен със стратегията на организацията и по някакъв начин е свързан с нейните лидери може да бъде силно мотивиран да работи за постигане на успеха, но може да не бъде доволен от заплащането.

За да измервате възприемането от хората относно организацията, вие трябва да погледнете темите, които са важни за вашата организация, но не е достатъчно да знаете какво хората мислят за даден проблем без да разбирате тяхната гледна точка по отношение на важността на въпроса.

2.3. Мерки за изпълнението.
Мерките за изпълнението са мерки от независими вътрешни индикатори, показващи колко добре хората се представят. Те могат също така да се използват, за да се предскаже бъдещото представяне на хората и техните възприятия и понякога се наричат индикатори в аванс. Показателите за изпълнение, посочени в Модела за просперитет на EFQM са категоризирани в пет секции:

  • Участие и ангажираност.
  • Определяне на целта, компетентност и управление на изпълнението.
  • Изпълнение от страна на Лидерите.
  • Обучение и кариерно развитие.
  • Вътрешни комуникации.

2.4. Пътят до отличителните резултати.
Отличителността на резултатите се определя от степента, до която организацията може да демонстрира тенденции, цели и сравнения (изразени в числа) с ясни препратки към причините и представяне на набор от резултати, които съответстват на обхвата на дейностите и размера и характера на организацията.

- Поставяне на цели: цели трябва да бъдат релевантни по отношение на декларираните стремежи на организацията и трябва да бъдат демонстрационно разпрострени в посока, която поддържа вашата бизнес стратегия и не е лесно да бъде постигнати без усилие.
- Тенденции: Модела за просперитет на EFQM насърчава организациите да планират и управляват за повтарящо се, трайно добро изпълнение (най-малко 3 години).
- Бенчмарк данни: можете да сравнявате процеси, организации и / или показатели (измервания).

2.5. Първи стъпки.
Най-често срещаната техника е проучване сред персонала, но има и други, които също можете да използвате. Ще намерите множество формати на проучвания на персонала в книги, интернет, отдел "Човешки ресурси" ... Каквито и инструменти да изберете, вие ще трябва да следвате много еднакъв процес и структура на проучване (въпреки, че е възможно и да ги подобрите). След като са установили структура, опитайте се да я поддържате една и съща, така че да можете да правите сравнения година след година. Опитайте се да повторите събирането на данни най-малко веднъж годишно.

Резултатите трябва да се сегментират, за да разберете нуждите и очакванията на специфичните групи в рамките на вашата организация.

Комуникиране и вземане на мерки по Резултатите по отношение на вашите хора ?

След като сте направили всичко обяснено по-горе, важно е да кажете на хората какви са резултатите, защото хората не обичат да бъдат помолени да дадат мнение, без след това да получат обратна информация. Освен това, съобщавайки им резултатите вие получавате златна възможност да включите хората в този процес. Има безброй различни медии за съобщаване на резултатите към вашите хора, така че изберете най-добрите за вашата организация.

За да се ползвате с доверие към хората си, те трябва да виждат пълната картина и да бъдат убедени, че организацията е открита и честна с тях.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура