ПЕТС България – Гърция 2007-2013

Политика за трансгранично сътрудничество за установяване на връзки и отвъд националните граници, да се даде възможност на съвместен подход към общите проблеми и възможности. Оперативната програма между Гърция и България, представлява всъщност набор от предложения за интервенциите, предвидени по отношение на кръста направления за трансгранично сътрудничество на целта за европейско териториално сътрудничество на структурните политики, фондове за периода 2007-2013 г.

Новата програма, като наследник на INTERREG III A програма, която работи между двете страни до края на 2006 г., ще се опита да се възползва от натрупания опит и обширните уроци, които са били научени от както участниците, така и на структурите по прилагането в цел да се постигне сътрудничество на ново равнище.

Общата стратегическа цел на програмата е да се засили конкурентоспособността и териториалното сближаване в областта на програмата към устойчиво развитие чрез свързване на потенциал от двете страни на границата.

В рамките на постигането и сервиране на общата цел, поредица от стратегически цели са разработени, които представляват контур на политиката за сближаване в област на интервенция. Специално на тези цели са:

A. Засилване привлекателността на региона чрез повишаване на качеството на живот и подобряване на достъпността структури.

Б. повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, създаване на мрежи за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.

Тези две стратегически цели се изразяват като три приоритетни оси (плюс техническа поддръжка ос), заедно с определен брой конкретни цели. По-конкретно:

  • Приоритетна ос 1: Качество на живота - осъвременяване и управление на околната среда и културното наследство, здравеопазване и социалните въпроси за подобряване на качеството на живот в трансграничната зона и благосъстоянието на неговите жители.
  • Приоритетна ос 2: Достъпност - Подобряване на транспортните и комуникационните мрежи и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния район.

Документ № 4: Наръчник на Програмата Версия: 1.0 - 7 - програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013

  • Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси - Стимулиране на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на научните изследвания и иновациите за увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на икономическото и социалното развитие на трансграничния район.
  • Приоритетна ос 4: Техническа помощ - с цел да подпомага цялостното управление и гладкото изпълнение на Програмата.
Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура