Членове на Европейския парламент се обявиха в подкрепа на програмата „Еразъм за млади предприемачи“.

От февруари 2016 г. Българска мениджмънт асоциация е определена от „Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия“ към Европейската Комисия за национална контактна точка по програма „Еразъм за млади предприемачи“.
Виж повече

  • Проекти
  • Предстоящи обучения
  • Членство


Проект “Регионално бизнес развитие чрез информационни и комуникационни технологии (РБРИКТ)” по Програмата за транс-гранично сътрудничество “България – Гърция 2007-2013”.

Целта на проект РБРИКТ е да създаде необходимата структура за насърчаване на предприемачеството между регионите Солун (Гърция) и Благоевград (България) чрез използването на информационни и комуникационни технологии.

В този контекст проектът ще изгради четири електронни платформи с цел създаване на бизнес мрежи, насърчаване на бизнес сделки, оптимизиране на търсенето на персонал, придобиването на умения чрез използването на обучителни програми и максимизирането на участието на публичния сектор в този процес.

В допълнение, проектът цели да подкрепи вземането на решения за бизнес развитие, промотиране на бизнес партньорства чрез създаване на по-широка транс-гранична рамка на сътрудничество, подпомагане на възможностите за намиране на работа чрез обучения и промотиране на трансфера на ноу-хау.

Организационна социална отговорност – м. май 2012 г.

Обучението по социална отговорност е за повишаване на информираността за ОСО, организационната социална отговорност или също така отворената социална отговорност. Курсът включва следните глави:

  • Въведение: от устойчивото развитие към социалната отговорност.
  • Устойчиво развитие и ОСО, преминаването от устойчивото развитие към организационната социална отговорност и към отворена социална отговорност.
  • И един основателен въпрос: Дали ОСО е просто прищявка? Обяснява защо ОСО не е просто моден трик.
  • Как да се стартира политика на ОСО. Представя практическите стъпки, за да се определи и приложи политиката на ОСО.

В Българска мениджмънт асоциация могат да членуват стопански субекти, юридически лица с нестопанска цел и други организации дейности на територията на България.
Всеки член може да ползва ресурсите на БМА, включително:

1. Получава анализи и друга информация за състоянието на отрасъла, в който функционира.
2. Получава безплатна консултация по въпроси свързани с управлението на организацията.
3. Получава информация за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейския съюз и държавния бюджет.
4. Получава отстъпки при ползване на консултации или участие в организирани от БМА мероприятия.

Ако желаете да станете член на Българска мениджмънт асоциация,

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БЪЛГАРСКА МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ

1. Изготвяне на документи и регистрация на дружества.
2. Изготвяне на специфични договори във външно -икономическите отношения.
3. Подпомагане за реализация на взаимноизгоден стокообмен.
4. Маркетингови проучвания на вътрешния и международния пазар.
5. Проучвания, становища и проекти за организиране на нови производства в страната.
6. Изготвяне на бизнес-планове и проекти
7. Консултации в областта на франчайзинга и рисковия капитал.
8. Анализи и експертизи за обновяване на съществуващи производства.
9. Консултации по приложението на търговския и митнически режим.
10. Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на инвестициите и продажбите.
11. Консултации по възникнали спорове от нарушени договори между български и чуждестранни лица.
12. Консултации по правни, валутно-финансови, банкови, застрахователни и други въпроси.
13. Обслужване на фирмите при осъществяване на външно-търговската дейност.

Виртуален Бизнес Инкубатор

Практиката за създаване на бизнес инкубатори започва в началото на 1950г. като инструмент за подпомагане на стартиращи компании „startup companies”, които се нуждаят от съвет и рисков капитал, за да реализират успешно предприемаческите си идеи.

Регистрация - Представяне на Предприятието
Организация
Населено място
Икономическа дейност
Ключови думи
Телефон
Ел. поща
Потребител
Парола
Моля, накратко опишете основната/ите дейности на предприятието, продуктова гама, местоположение, брой служители, организационна структура